فهرست

اعضای هیئت علمی برتر سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰

اعضای هی‍‍‍ئت علمی برتر سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ در سه حیطه آموزشی ، پژوهشی و درمانی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی