فهرست

برگزاری کنفرانس CPC

کنفرانسCPCگروه مفز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بابل تحت عنوانA 32_ Year_ old man with confusion headache & fever   با سخنرانی جناب آقای دکتر علیجان احمدی آهنگر استاد گروه مغز و اعصاب و سرکار خانم دکتر مهسا ضیایی متخصص مغز و اعصاب و ارائه سرکار خانم دکتر آناهیتا عارفی دستیار گروه مغز و اعصاب برگزار خواهد گردید.

برگزاری کارگاه هموویژیلانس

کارگاه هموویژیلانس با سخنرانی جناب آقای دکتر محسن وکیلی صادقی دانشیار گروه داخلی و با حضوردستیاران گروه های مختلف آموزشی، کارورزان و پرستاران در مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی با حضور معاون محترم آموزشی و پژوهشی مرکز، مدیر واحد توسعه آموزش بالینی مرکز، مدیران گروه های آموزشی، روسای بخش ها و سایر اعضای تیم مدیریت در سالن هیات امنا برگزار گردید.

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی با حضور معاون محترم آموزشی و  پژوهشی مرکز، مدیران گروه های آموزشی، روسای بخش ها و سایر اعضای تیم مدیریت در سالن عترت برگزار گردید.

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه قلب

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه قلب با حضور اساتید و دستیاران سایر گروههای آموزشی در روز پنج شنبه مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه داخلی

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه داخلی با حضور اساتید و دستیاران سایر گروههای آموزشی در روز پنج شنبه مورخ 20 مرداد 1401 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.

کارگاه پروپوزال نویسی ( جلسه چهارم)

چهارمین جلسه کارگاه پروپوزال نویسی ویژه اعضای هیات علمی، دستیاران ،فراگیران و محققین دانشگاهی با تدریس خانم دکتر شیرافکن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ توسط واحد توسعه تحقیقات بیمارستان آیت ا... روحانی برگزار می گردد.

کارگاه پروپوزال نویسی ( جلسه سوم )

سومین جلسه کارگاه پروپوزال نویسی ویژه اعضای هیات علمی، دستیاران ،فراگیران و محققین دانشگاهی با تدریس خانم دکتر شیرافکن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ توسط واحد توسعه تحقیقات بیمارستان آیت ا... روحانی برگزار می گردد.