فهرست

کارگاه پروپوزال نویسی ( جلسه چهارم)

چهارمین جلسه کارگاه پروپوزال نویسی ویژه اعضای هیات علمی، دستیاران ،فراگیران و محققین دانشگاهی با تدریس خانم دکتر شیرافکن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ توسط واحد توسعه تحقیقات بیمارستان آیت ا... روحانی برگزار می گردد.

کارگاه پروپوزال نویسی ( جلسه سوم )

سومین جلسه کارگاه پروپوزال نویسی ویژه اعضای هیات علمی، دستیاران ،فراگیران و محققین دانشگاهی با تدریس خانم دکتر شیرافکن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ توسط واحد توسعه تحقیقات بیمارستان آیت ا... روحانی برگزار می گردد.