فهرست

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه قلب

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه قلب با حضور اساتید و دستیاران سایر گروههای آموزشی در روز پنج شنبه مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.

    

        

 

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه قلب تحت عنوان "خانم باردار 23 ساله با VT و شوک" توسط جناب آقای دکتر مهرداد ساروی دانشیار گروه قلب و جناب آقای دکتر سینا طاهری دستیار گروه قلب و  با حضور اساتید و دستیاران سایر گروههای آموزشی در روز پنج شنبه مورخ 17  شهریور 1401 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.