فهرست

بازدید دوره ای معاون آموزشی مرکز از بخش جراحی مغز و اعصاب و ENT بیمارستان

بازدید دوره ای معاون آموزشی مرکز از بخش جراحی مغز و اعصاب و ENT بیمارستان ، در روز سه شنبه 7 تیرماه 1401  بعمل آمد در این بازدید پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات مسئول بخش، به بررسی پرونده های بیماران و  حقوق گیرنده خدمت پرداخته شد.