فهرست

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی در روز سه شنبه مورخ 10 خرداد  سال جاری در سالن عترت برگزار گردید.

 

 

                     

 

 جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی با حضور معاون محترم آموزشی و پژوهشی مرکز، مدیران گروه های آموزشی، روسای بخش ها و سایر اعضای تیم مدیریت به منظور بررسی برنامه ارتقاء کیفیت و برنامه عملیاتی سال 1401 آموزش، برگزاری مجدد CPC  و اجرای آزمون OSCE استاندارد در روز سه شنبه مورخ 10 خرداد  سالجاری در سالن عترت برگزار گردید.