فهرست

کمک 3 میلیارد ریالی به بیمارستان روحانی(ره) بابل

دکتر پیام سعادت«رئیس بیمارستان آیت اله روحانی(ره)بابل:

از طرف خانواده زنده یاد «خانم شیرین عبدالحسینی» مبلغ 300میلیون تومان جهت خرید تجهیزات پزشکی به این بیمارستان اهدا گردید.