فهرست

کمیته اخلاق

# نام و نام خانوادگی تاریخ لینک
۱ صورت جلسه کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حر فه اي ۱۴۰۲/۲/۱۸ مشاهده
۲ صورت جلسه کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حر فه اي ۱۴۰۲/۴/۲۱ مشاهده