فهرست

برنامه آموزشی گروه پاتولوِژی

#

مسئول و شرکت کننده ها

زمان

مکان

کلاس آموزشی

استاد با مشارکت دستیار

هفته ای دو بار

 

کلاس واقع در آموزش بیمارستان

 

بررسی و مرور لام های موارد جالب

استاد با مشارکت دستیار

ماهی یکبار

بخش های پاتولوژی بیمارستان

دپارتمان پاتولوژی دانشکده پزشکی

 

ژورنال کلاب

 

دستیاران با نظارت و حضور استاد

 

 

ماهی یکبار

 

کلاس واقع در آموزش بیمارستان

 

مرور متون

دستیاران با نظارت و حضور استاد

بر حسب امتحان

 

بخش پاتولوژی و آزمایشگاه بیمارستان

کلاس های درون بخشی

دستیاران با نظارت و حضور استاد

بر حسب بخش ها و نیز موارد موجود

بخش پاتولوژی و آزمایشگاه بیمارستان

تومور بورد

گروه جراحی پاتولوژی

گروه زنان پاتولوژی

بر حسب مورد

بر حسب مورد

 

آموزش بیمارستان آیت اله روحانی و آموزش بیمارستان بهشتی

کلاس های مشترک با گروه های دیگر

گروه ارولوژی

گروه زنان

سالی یک ماه

 

آموزش بیمارستان آیت اله روحانی و آموزش بیمارستان بهشتی