فهرست

آنژیوگرافی و اینترونشن قلب

معرفی بخش

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 29 تخت در طبقه اول  دارای یک درب ورودی می باشد که از 1394 شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: آقای دكتر جلالی  (متخصّص قلب و اینترونشن )

مسئول بخش : خانم مجیدی (کارشناس پرستاری)

پزشکان بخش: دکترنغمه ضیایی/دکتر حسین حسین آبادی/ دکترمعصومه آذری جعفری/دکتر ایرج جعفری پور/ دکترمهرداد ساروی/ دکتر محمدتقی صالحی عمران/ دکترمرضیه عمادی/دکترمحمدتقی هدایتی/دکترحمیدرضا شیرزادی/دکتررقیه پورکیا/دکترفرزاد جلالی/ دکتر کامیار امین

 بیماریهای شایع بخش: 

آنژیو گرافی/ PCL / PRE CABG