فهرست

گوش, حلق و بینی

معرفی بخش

این بخش در قسمت غرب  بیمارستان شامل 30 تخت در طبقه اول  دارای یک درب ورودی می باشد که از سال 1387 شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: آقای دكتر کیاکجوری  (متخصّص گوش حلق بینی )

مسئول بخش :خانم امیری (کارشناس پرستاری)

پزشکان بخش:

1. آقای  دكتر کیاکجوری  (متخصّص گوش  حلق  بینی )

2. آقای دكتر توسلی  (متخصّص گوش حلق بینی )

3. آقای دكتر مدرس  (متخصّص گوش  حلق  بینی )

4.خانم دکتر هادیان  (متخصّص گوش حلق بینی )

5. آقای دکتر شعبانی  (متخصّص گوش  حلق  بینی )