فهرست

معرفی معاون آموزشی

    
نام و نام خانوادگی: سید حسن عابدی ولوکلائی

رشته و مقطع تحصیلی: فوق تخصص گوارش بالغین

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی 

تمام وقت جغرافیایی-استادیار

پست الکترونیکی : h.abedi@doctor.com 

شماره تماس: ۴۱۹۶-۰۱۱۳۲۲۳۸۲۸۴