عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

عیادت دکتر ربیعی از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی در روز پایانی سال 95

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل، دکتر ربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه ریاست و دیگر مسئولین بیمارستان در روز پایانی  سال 95 از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان آیت الله روحانی بابل عیادت نمودند.

لازم به ذکر است در این دیدار ضمن احوالپرسی و تبریک سال نو به بیماران و پرسنل، مسئولین بیمارستان از چگونگی روند خدمات رسانی به همشهریان ، توضیحاتی را به ریاست دانشگاه ارائه نمودند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد