برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

برگزاری همایش علمی یکروزه سرطان مری

به گزارش روابط عمومي بيمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، همایش علمی سرطان مری با حضور دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، اساتید برجسته کشور و بابل ، دانشجویان، دستیاران با محوریت بررسی راه های شناخت و درمان این بیماری پنج شنبه 19 اسفند 1395 در سالن همایش های بین المللی دکتر خالق نژاد بیمارستان روحانی بابل برگزار شد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد