کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

کم وزن ترین نوزاد بیمارستان روحانی 3 ساله شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، کم وزن ترین نوزادی که در این مرکز به دنیا آمده 450 گرم بود که با مراقب در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان و درمانهای به موقع و سریع بمدت تقریبا 3 ماه با وزن 1600 گرم از بخش مرخص شد و بعد از گذشت تقریبا 3سال و نیم همچنان جهت کنترل رشد و تکامل به این مرکز مراجعه میکند که از لحاظ تکاملی و تکلم مشکلی ندارد و همانند سایر نوزادان می باشد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد