گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس در بیمارستان روحانی بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، گرامیداشت روز جهانی نوزادان نارس 17 نوامبر در بخش مراقبتهای ویژه این مرکز انجام شد

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد