عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

عیادت حجت الاسلام قلی پور امام جمعه محترم بابلسراز بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، حجت الاسلام قلی پورامام جمعه محترم بابلسر بهمراه آقای قائمی مدیر این مرکز و جمعی از مسئولین در روز اول محرم از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان عیادت کردند.

 

 

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد