تقدیر از خاواده مرحوم نادیا محمدزاده توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خاواده مرحوم نادیا محمدزاده توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خاواده مرحوم نادیا محمدزاده توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خاواده مرحوم نادیا محمدزاده توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خاواده مرحوم نادیا محمدزاده توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خاواده مرحوم نادیا محمدزاده توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خاواده مرحوم نادیا محمدزاده توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خاواده مرحوم نادیا محمدزاده توسط موسسه خیریه روحان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل، در جلسه هیات مدیره موسسه روحان از خانواده مرحوم محمدزاده تقدیر بعمل آمد.

در ابتدای جلسه هیات مدیره موسسه روحان در 17 اردیبهشت 97 از خانواده مرحوم محمدزاده به جهت اهدای دو دستگاه اکسیژن ساز و دو دستگاه ساکشن به نیت مرحومه نادیا محمدزاده به بیمارستان آیت الله روحانی (ره) تقدیر و تشکر بعمل آورده شد.
در ابتدای جلسه اعضای هیات مدیره انجمن امداد به بیماران سرطانی شهرستان بابل نیز حضور داشتند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد