تقدیر از خانواده مرحوم پور قربان توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خانواده مرحوم پور قربان توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خانواده مرحوم پور قربان توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خانواده مرحوم پور قربان توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خانواده مرحوم پور قربان توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خانواده مرحوم پور قربان توسط موسسه خیریه روحان

تقدیر از خانواده مرحوم پور قربان توسط موسسه خیریه روحان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل، در جلسه هیات مدیره موسسه روحان از خانواده مرحوم پور قربان تقدیر بعمل آمد.

در ابتدای جلسه هیات مدیره موسسه روحان در اردیبهشت 97 از خانواده مرحوم پور قربان به جهت اهدای یک دستگاه بای پپ (دستگاه تنفسی غیر تهاجمی ) به نیت مرحوم حاج علی اصغر پور قربان و مرحومه خانم هاجر خاتون عبدی به بیمارستان آیت الله روحانی (ره) تقدیر و تشکر بعمل آورده شد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد