تبريك سال نو توسط دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به بیماران و همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به بیماران و همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به بیماران و همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به بیماران و همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به بیماران و همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به بیماران و همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به بیماران و همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به بیماران و همكاران بيمارستان روحاني

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل ، دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل بهمراه دکتر سیفی رئیس این مرکز  و دیگر مسئولین بیمارستان ، فرا رسیدن سال نو را به بيماران ، پزشكان و پرسنل بيمارستان روحاني تبریک گفتند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد