تبريك سال نو توسط دكتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي بابل به همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دكتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي بابل به همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دكتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي بابل به همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دكتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي بابل به همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دكتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي بابل به همكاران بيمارستان روحاني

تبريك سال نو توسط دكتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي بابل به همكاران بيمارستان روحاني

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل ، دكتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي بابل و دیگر مسئولین دانشگاه بهمراه دکتر سیفی رئیس این مرکز  فرا رسیدن سال نو را به همکاران و بیماران تبریک گفتند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد