بازدید دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان روحانی واپسین ساعات سال 96

بازدید دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان روحانی واپسین ساعات سال 96

بازدید دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان روحانی واپسین ساعات سال 96

بازدید دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان روحانی واپسین ساعات سال 96

بازدید دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان روحانی واپسین ساعات سال 96

بازدید دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان روحانی واپسین ساعات سال 96

بازدید دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان روحانی واپسین ساعات سال 96

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل ، دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین دانشگاه بهمراه دکتر سیفی رئیس این مرکز  از واحدهای مختلف این بیمارستان بازدید بعمل آوردند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد