انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)

انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل، طی حکمی از سوی دکتر شهرام سیفی رئیس بیمارستان روحانی ،آقای دکتر سیدحسن عابدی فوق تخصص گوارش به سمت معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان روحانی منصوب شدند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد