انتصاب معاون درمان بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)

انتصاب معاون درمان بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل، طی حکمی از سوی دکتر شهرام سیفی رئیس بیمارستان روحانی ،آقای دکتر رمضان  آقاجانی متخصص اطفال باحفظ سمت ریاست بیمارستان ۱۷شهریور مرزیکلا به سمت معاون درمان بیمارستان روحانی منصوب شد

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد