مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل، مراسم بازنشستگی دکتر زینال زاده متخصص زنان و زایمان در واحد آموزش این مرکز برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور دکتر سیفی رئیس بیمارستان روحانی ،پزشکان زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل و همچنین دانشجوها ، رزیدنتها و دیگر مسئولین بیمارستان برگزار شد از خانم دکتر مهتاب زینال زاده با اهداء لوح و هدایایی تقدیر بعمل آمد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد