فهرست

کارگاه «آشنایی با سامانه ارزشیابی بالینی آزمون های KF, PMP »

برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه ارزشیابی بالینی آزمون های KF و PMP در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی

      

 

 

  

 

 

 

 

کارگاه «آشنایی با سامانه ارزشیابی بالینی آزمون های KF, PMP » با سخنرانی جناب آقای مهندس قاسم فدایی و با حضور اساتید و دستیاران گروههای مختلف آموزشی از ساعت 8 الی 14  روز پنجشنبه مورخ 18 آبان 1402 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.