فهرست

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه قلب

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه قلب در روز پنج شنبه مورخ 11 آبان 1402 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.

                  

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی(CPC)گروه قلب تحت عنوان" An 86-year- old man with shortness of breath" توسط جناب آقای دکترسید فرزاد جلالی استاد گروه قلب و جناب آقای دکتر محمد اوشیب نتاج دستیار گروه قلب  و با حضور اساتید و دستیاران سایر گروههای آموزشی در روز پنج شنبه مورخ 11 آبان 1402 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.