فهرست

برگزاری کارگاه آشنایی اعضای محترم هیئت علمی با دستورالعمل و ابزار های ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران

کارگاه دستورالعمل و ابزار های ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران در روز دوشنبه مورخ 1402/08/01 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری برگزار خواهد شد.