فهرست

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه جراحی

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه جراحی در روز پنج شنبه مورخ 20 مهر 1402 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.

 

                   

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه جراحی تحت عنوان " Multifaceted Challenges in the Management of Pyelonephritis Complicated by Multiple Embolic Events Resulting in Fatality" توسط جناب آقای دکتر حمید شافی استاد گروه ارولوژی، جناب آقای دکتر محمود صادقی دانشیار گروه عفونی، جناب آقای دکتر حامد احمدیان استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب ، جناب آقای دکترپویا طیبی استادیار گروه جراحی  با ارائه سرکار خانم دکتر حسنی میرچی دستیار گروه جراحی و  با حضور اساتید و دستیاران سایر گروههای آموزشی در روز پنج شنبه مورخ 20 مهر 1402 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.