فهرست

برگزاری کت کنفرانس گروه قلب

       

کت کنفرانس گروه قلب تحت عنوان« بی نظمی های قلبی در سکته حاد قلبی» با سخنرانی جناب آقای دکتر مهرداد ساروی دانشیار گروه قلب و عروق  و  با حضوراساتید سایر تخصص های بالینی و دستیاران  در ساعت 8:00 صبح  روز دوشنبه مورخ 23 مرداد 1402 در کلاس شماره 2 مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.