فهرست

برگزاری کنفرانس CPC

کنفرانسCPCگروه مفز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بابل تحت عنوانA 32_ Year_ old man with confusion headache & fever   با سخنرانی جناب آقای دکتر علیجان احمدی آهنگر استاد گروه مغز و اعصاب و سرکار خانم دکتر مهسا ضیایی متخصص مغز و اعصاب و ارائه سرکار خانم دکتر آناهیتا عارفی دستیار گروه مغز و اعصاب برگزار خواهد گردید.

                                                   

کنفرانس CPC  گروه مفز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بابل تحت عنوان   ...A 32_ Year_ old man with confusion headache & fever   با سخنرانی جناب آقای دکتر علیجان احمدی آهنگر استاد گروه مغز و اعصاب و سرکار خانم دکتر مهسا ضیایی متخصص مغز و اعصاب و ارائه سرکار خانم دکتر آناهیتا عارفی دستیار گروه مغز و اعصاب در ساعت 10:00  روز پنجشنبه مورخ 19 مرداد 1402 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری در مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار خواهد گردید. از کلیه اساتید، دستیاران ،کارآموزان و کارورزان محترم به جهت شرکت در کنفرانس دعوت به عمل می آید.