فهرست

برگزاری کارگاه هموویژیلانس

کارگاه هموویژیلانس با سخنرانی جناب آقای دکتر محسن وکیلی صادقی دانشیار گروه داخلی و با حضوردستیاران گروه های مختلف آموزشی، کارورزان و پرستاران در مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.

 

 

                             

 

کارگاه هموویژیلانس با سخنرانی جناب آقای دکتر محسن وکیلی صادقی دانشیار گروه داخلی  و با حضوردستیاران گروههای مختلف آموزشی، کارورزان و پرستاران در ساعت 11:30  روز دوشنبه مورخ 9 مرداد 1402 در کلاس شماره 4 مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.