فهرست

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه عفونی

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه عفونی در روز پنج شنبه مورخ 26 آبان 1401 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.

 

               

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه عفونی تحت عنوان "آقای 49 ساله با سابقه فشارخون،تب و لرز از 2 ماه قبل ..." توسط جناب آقای  دکتر جوانیان متخصص عفونی و سرکار خانم دکتر ایلبیگی دستیار گروه عفونی و  با حضور اساتید و دستیاران سایر گروههای آموزشی در روز پنج شنبه مورخ 26  آبان 1401 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.