فهرست

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی با حضور معاون محترم آموزشی و  پژوهشی مرکز، مدیران گروه های آموزشی، روسای بخش ها و سایر اعضای تیم مدیریت در سالن عترت برگزار گردید.

 

 

    

 

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی با حضور معاون محترم آموزشی و  پژوهشی مرکز، مدیران گروه های آموزشی، روسای بخش ها و سایر اعضای تیم مدیریت در روز یکشنبه مورخ 24 مهرماه سال جاری در سالن عترت برگزار گردید.