فهرست

جلسه آموزشی به اشتراک گذاری تجارب و تحلیل ریشه ای خطا

جلسه آموزشی به اشتراک گذاری تجارب و تحلیل ریشه ای خطا توسط خانم صاحبیان مسئول واحد ایمنی با حضور اعضای هیات علمی و دستیاران گروه زنان و زایمان در روز چهارشنبه مورخ 12 آبان سال جاری در کلاس شماره 4 ساختمان آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی مذکر برگزار گردید.