فهرست

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی

                       

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی با حضور معاون محترم آموزشی و  پژوهشی مرکز، مدیران گروه های آموزشی، روسای بخش ها و سایر اعضای تیم مدیریت به منظور بررسی سنجه های اعتباربخشی مبنی بر بازنگری آئین نامه داخلی تشویقی اعضای هیات علمی، نحوه ی ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط مدیران گروه و دستورالعمل برخورد با بیماران بد حال در هر بخش در روز سه شنبه مورخ 27 مهر  سال جاری در سالن عترت برگزار گردید.