فهرست

بازدید میدانی تیم اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

ارزیابی درونی  برنامه اعتباربخشی آموزشی مرکز آیت اله روحانی  توسط واحد تحول و نوآوری دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 18 مهر 1400 و با حضور معاون و مدیر محترم امورآموزشی و کارشناس واحد EDO  در سالن هیات امنا این مرکز برگزار گردید