فهرست

برگزاری کمیته آموزش پزشکی 19 مهر 1400

جلسه کمیته آموزش پزشکی با حضور معاون  و مدیر محترم امور آموزشی، مدیر  و کارشناس محترم واحد توسعه آموزش بالینی مرکز و اعضای کمیته مذکور در ساعت 11  روز دوشنبه مورخ 19 مهر 1400 در سالن عترت برگزار گردید.