فهرست

برگزاری کارگاه کارآزمایی بالینی

کارگاه کارآزمایی بالینی توسط خانم دکتر پروانه میرابی عضو محترم هیات علمی پژوهشی این دانشگاه از روز شنبه مورخ 8  آبان 1400 به مدت پنج جلسه  (15، 22، 29 آبان و 6 آذر) از ساعت 12 الی 13:30 در سالن عترت مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار می گردد. ضمنا این دوره بصورت حضوری و مجازی  برگزار خواهد شد و صدور گواهی منوط به حضورکامل در دوره می باشد