فهرست

کنفرانس یک روزه آموزشی بیماریهای اینترستیشیال ریه

                                

کنفرانس یک روزه تحت عنوان بیماریهای اینترستیشیال ریه توسط جناب آقای دکتر سید عباس میرافشاریه آناتومیکال پاتولوژیست و  عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور اساتید و دستیاران گروه آسیب شناسی در روز شنبه مورخ 3 مهر 1400 در سالن عترت مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.