فهرست

برنامه درس گروه ENT

برنامه آموزشی

روتیشن

 

گزارش صبحگاهی

---

 درمانگاه آموزشی

همه روزه  

کلاس یا کنفرانس های آموزشی

5 بار در هفته

درمانگاه

همه روزه صبح ها بصورت آموزشی و عصر ها بصورت درمانی می باشد .