فهرست

برنامه درس گروه چشم

برنامه آموزشی

روتیشن

 

گزارش صبحگاهی

---

 درمانگاه آموزشی

همه روزه  

کلاس یا کنفرانس های آموزشی

5 بار در هفته

کلاس اورژانس های چشم 

 ا بار در ماه ( کارورزان و کارآموزان هر دوره)

درمانگاه

همه روزه صبح ها بصورت آموزشی و عصر ها بصورت درمانی می باشد .