فهرست

برنامه آموزشی گروه زنان

برنامه آموزشی

روتیشن گروه زنان و زایمان

گزارش صبحگاهی

  سه روز در هفته (شنبه دوشنبه و چهار شنبه ها)

  با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

  یک شنبه اول هر ماه گزارش کامل از تعداد بیماران بخش الکتیو

راند و گراند راند آموزشی

 

 5 روز در هفته ها و ایام تعطیل راند بخش الکتیو قبل از مورنینگ و راند بخش هایریسک ساعت 10   صبح (شنبه- یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه)

 با حضور اساتید و دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

کلاس یا کنفرانس های آموزشی

 شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح کلاس با کارآموزان

 کلاس آموزش زایمان فیزیولوژیک (جهت کارورزان و کارآموزان)

 کلاس نسخه نویسی (جهت کارورزان)

 دوشنبه هاو چهارشنبه ها ساعت 12 کلاس آموزشی با دستیاران

 کنفرانس دستیاری: 1 روز در هفته یکشنبه

  با حضور اساتید و کلیه دستیاران

 کنفرانس کارورزی: دو بار در هفته دوشنبه ها و چهارشنبه ها

 با حضور دستیار سال دو درمانگاه، و کارورزان

 Book Review توسط اعضای هیئت علمی برای دستیاران

تومور برد جلسات مشترک گروههای زنان با گروه جراحی انکولوژی و رادیولوژی و پاتولوژی و قلب و اطفال

 

  با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

 (و اساتید قلب اطفال، جراحی ، قلب،رادیولوژی و پاتولوژی)

  یک بار در هر نیمسال تحصیلی با حضور همه اساتید گروه زنان و دستیاران و کارآموزان و کارورزان     و  اساتید جراح و رایولوژیست و پاتولوژیست

  سه شنبه آخر هر ماه مورتالیتی موربیدیتی برگزار می شود.

جلسات مرگ و میر

  در صورت وجود موارد مرگ ومیر

  با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

مورتالیتی موربیدتی

  سه شنبه آخر هر ماه مورتالیتی موربیدیتی برگزار می شود.

ژورنال کلاب

  چهار بار در ماه با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان ژورنال دستیاری ، کارآموزی    و کارورزی هر کدام جداگانه

بررسی سئوالات دستیاری

  برگزاری امتحان OSCE و امتحان دانش نظری درون بخشی

  برگزاری جلسات متعدد توسط کمیته امتحانات جهت بررسی سوالات دستیاری

Case Report

   پاتولوژی بیماران جراحی شده و بحث در مورد Case های انتخابی آموزشی انجام می شود.

درمانگاه

  6 روز در هفته شنبه ها تا چهارشنبه ها صبح با حضور اتند و دستیاران و کارآموزان و کارورزان

  درمانگاههای فوق تخصصی: درمانگاه نازایی همه روزه در مرکز فاطمه الزهراء (س) همه روزه

  درمانگاه پریناتولوژی شنبه ها

  درمانگاه پلویک فلور کف لگن چهارشنبه ها

  درمانگاه منوپوز دوشنبه ها

  درمانگاه دیابت بارداری دوشنبه ها

  با حضور اساتید و دستیاران ، کارورزان و کارآموزان