فهرست

برنامه درسی گروه داخلی

برنامه آموزشی

بخش داخلی

گزارش صبحگاهی

روزهای شنبه- دوشنبه- چهارشنبه ساعت 8 الی 9 صبح

 

راند

گراندراند

روز سه شنبه ساعت 11 الی 12 ظهر

کلاس یا کنفرانس های آموزشی

-همه روزه کلاس های آموزشی غدد با حضور اساتید، دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

-یک روز در هفته کلاس آموزشی روماتولوژی با حضور اساتید، دستیاران، کارورزان و کارآموزان

-دو روز در هفته کلاس آموزشی هماتولوژی با حضور اساتید، دستیاران، کارورزان و کارآموزان

-یک روز در هفته کلاس آموزشی نفرولوژی با حضور استاد، دستیاران، کارورزان و کارآموزان

-سه روز در ماه کلاس آموزشی ریه با حضور استاد، دستیاران، کارورزان و کارآموزان

-دو روز در هفته کلاس آموزشی گوارش با حضور استاد، دستیاران

جلسات مرگ و میر

حضور در جلسات مرگ و میر در صورت داشتن مورد

 

ژورنال کلاب

یکبار در هفته، روز دوشنبه با حضور یکی از اساتید و دستیاران

 

درمانگاه

 

 

تومور بورد