فهرست

تاریخچه گروه داخلی

تاريخچه گروه داخلی :

فعاليتهاي آموزش  پزشكي در حيطه بيماريهاي داخلی از بدو تاسيس دانشكده پزشكي در سال 1362،  در قالب گروه آموزشي داخلي جهت آموزش کارآموزان و کارورزان در بیمارستانهای آموزشی شهید بهشتی و شهید یحیی نژاد آغاز گردید. و در سال 1364 اولین دوره دستیاری با پذیرش 3 دستیار داخلی شروع به کار کرد. با افتتاح بیمارستان آیت اله روحانی در سال 1387 بخش عمده آموزش دانشجویان به این بیمارستان منتقل گردید، در حال حاضر گروه داخلی داراي 23 نفر عضو هيات علمي  و 5 نفر عضو غیر هیئت علمی دارد و مشغول فعاليت هاي آموزشي و درماني در مراکز آموزشی آیت ا...روحانی و شهید بهشتی و شهید یحیی نژاد مي باشند و علاوه بر آموزش دوره هاي تخصصي، آموزش دوره پزشكي عمومي (كارآموزي و كارورزي بالینی) و آموزش قبل از بيمارستان ( سميولوژي بيماريهاي داخلی و مقدمات بیماریهای داخلی ) را نيز به عهده دارند.

بيانيه رسالت (Mission statement):

 رشته تخصصي داخلی ماموريت دارد، در راستاي اهداف برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي وتخصصی داخلی با ايجاد شرايط مطلوب براي يادگيري وكسب مهارت هاي لازم براي دانشجويان؛ پزشكاني متعهد، توانمند، مسئوليت پذير و حساس به سلامت افراد و جامعه در حوزه رشته بيماريهاي داخلی تربيت كند، كه صلاحيت هاي خود را (دانش، مهارت و نگرش) در زمينه هاي  پيشگيري، غربالگري، تشخيصي، درماني، آموزشي، مشاوره اي و مديريتي دراختيار افراد و جامعه قرار دهند، سلامت محور باشند و در راستاي حفظ و اعتلاي سلامت جامعه تلاش كنند.

چشم انداز (Vision statement):

ما برآنيم تا طی 5 سال آينده با پياده سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي وتخصصی در برنامه آموزش پزشكي عمومي وتخصصی رشته داخلی در تحقق اهداف برنامه پزشكي عمومي وتخصصی دانشكده پزشكي، كه همانا تربيت پزشكان 5 ستاره (مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني) است، جايگاه ممتازي داشته باشيم.

 

 

 

                                             بیمارستان آیت ا... روحانی                                             

  • 19  تخت بخش اورژانس داخلی
  • 30 تخت بخش هماتولوژی و روماتولوژی
  •  30  تخت بخش ریه و غدد و نفرولوژی
  • 30  تخت بخش گوارش
  •   13 تخت واحد آندوسکوپی، کولونوسکوپی، ERCP ، EUS
  •    8    تخت درمانگاه جهت شیمی درمانی سرپائی

                                             بیمارستان شهید بهشتی                                                   

  • 21  تخت بخش داخلی
  • 1 تخت دیالیز