فهرست

تاریخچه گروه قلب

تاريخچه گروه قلب وعروق :

فعاليتهاي آموزش  پزشكي در حيطه بيماريهاي قلب و عروق از بدو تاسيس دانشكده پزشكي در سال 1362،  در قالب گروه آموزشي داخلي جهت آموزش کارآموزان و کارورزان در بیمارستانهای آموزشی شهید بهشتی و شهید یحیی نژاد آغاز گردید. با افتتاح بیمارستان آیت اله روحانی در سال 1387 بخش عمده آموزش دانشجویان به این بیمارستان منتقل گردید، سپس با پذيرش دستياران قلب وعروق (كارديولوژي) از سال 1392 فعالیتهای آموزشی افزایش یافت. در حال حاضر گروه قلب داراي 8 نفر عضو هيات علمي  و 4 نفر عضو غیر هیئت علمی  بوده كه در زير گروههاي تخصصي خود ( اينتر ونشنال- الكترو فيزيولوژي- اكوكارديو گرافي و نارسایی قلبی ) مشغول فعاليت هاي آموزشي و درماني در مراکز آموزشی آیت ا...روحانی و شهید بهشتی و شهید یحیی نژاد مي باشند و علاوه بر آموزش دوره هاي تخصصي، آموزش دوره پزشكي عمومي (كارآموزي و كارورزي بالینی) و آموزش قبل از بيمارستان ( سميولوژي بيماريهاي قلب و مقدمات بیماریهای قلب و عروق ) را نيز به عهده دارند.

بيانيه رسالت (Mission statement):

 رشته تخصصي قلب وعروق ماموريت دارد، در راستاي اهداف برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي وتخصصی قلب و عروق با ايجاد شرايط مطلوب براي يادگيري وكسب مهارت هاي لازم براي دانشجويان؛ پزشكاني متعهد، توانمند، مسئوليت پذير و حساس به سلامت افراد و جامعه در حوزه رشته بيماريهاي قلب و عروق تربيت كند، كه صلاحيت هاي خود را (دانش، مهارت و نگرش) در زمينه هاي  پيشگيري، غربالگري، تشخيصي، درماني، آموزشي، مشاوره اي و مديريتي دراختيار افراد و جامعه قرار دهند، سلامت محور باشند و در راستاي حفظ و اعتلاي سلامت جامعه تلاش كنند.

چشم انداز (Vision statement):

ما برآنيم تا طی 5 سال آينده با پياده سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي وتخصصی در برنامه آموزش پزشكي عمومي وتخصصی رشته قلب وعروق، در تحقق اهداف برنامه پزشكي عمومي وتخصصی دانشكده پزشكي، كه همانا تربيت پزشكان 5 ستاره (مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني) است، جايگاه ممتازي داشته باشيم.

 

 

                                                بیمارستان آیت ا... روحانی                                            

 • 30  تخت بخش قلب
 • 29 تخت بخش آنژیو
 •  16  تخت بخش CCU + 12 تخت فول مانیتورینگ در اورژانس قلب
 • تخت بخش اکوکاردیوگرافی
 • یک واحد کت لب (با دو دستگاه آنژیوگرافی)
 • یک واحد درمانگاه قلب با امکانات تست ورزش ، هولترمانیتورینگ ، اکوکاردیوگرافی و نوارقلب
 • 2  اتاق عمل جراحی قلب

                                             بیمارستان شهید بهشتی                                              

 • 10  تخت بخش قلب
 • 9 تخت CCU
 • 1 تخت بخش اکوکاردیوگرافی
 • یک واحد درمانگاه قلب با امکانات تست ورزش ، هولترمانیتورینگ، اکو کاردیوگرافی و نوارقلب
 • یک واحد رادیو نوکلیید

                                         بیمارستان شهید یحیی نژاد                                          

 • 13  تخت بخش قلب
 • 12 تخت CCU
 • 1 تخت بخش اکو
 • یک واحد درمانگاه قلب با امکانات تست ورزش ، هولترمانیتورینگ، اکو کاردیوگرافی و نوارقلب

 

 

                                                                    دکتر ایرج جعفری پور

                                                                       مدیر گروه قلب