فهرست

تاریخچه گروه بیهوشی

تاريخچه گروه بیهوشی :

گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل به صورت مستقل ازسال1370 در دانشگاه علوم پزشکی بابل شروع به

فعالیت نموده است و اولین گروه دستیاری در سال 1372 پذیرش شد.

واحدهای آموزشی گروه بیهوشی در بیمارستانهای شهید بهشتی ، کودکان امیرکلا و آیت اله روحانی واقع شده است که

شامل 25 اتاق عمل ، 60 تخت آموزشی آی سی یو اطفال و بزرگسالان و 12 تخت آی سی یو درمانی ( شهید یحیی نژاد ) می باشد

افزایش حیطه بیهوشی به : 

درد- مراقبتهای ویژه کودکان قلب و غیره

دوره تخصص : 4 سال با 120 برنامه آموزشی

 وظایف بیهوشی : ABA

پایگاه بورد متخصصین بیهوشی آمریکا :

درمان وپیشگیری از درد حین وبعد عمل

مونیتورینگ بدن طی عمل

درمان ومراقبت بیماران بدحال

اموزش احیای قلبی ریوی

ارزیابی عملکرد تنفسی

ارزیابی وآماده سازی بیمار

درمان دردهای حاد ومزمن

نظارت وارزیابی کارکنان پزشکی حین عمل.

 

بيانيه رسالت (Mission statement):

 رشته تخصصي بیهوشی ماموريت دارد، در راستاي اهداف برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي وتخصصی  بیهوشی با ايجاد شرايط مطلوب براي يادگيري وكسب مهارت هاي لازم براي دانشجويان؛ پزشكاني متعهد، توانمند، مسئوليت پذير و حساس به سلامت افراد و جامعه در حوزه رشته بیهوشی تربيت كند، كه صلاحيت هاي خود را (دانش، مهارت و نگرش) در زمينه هاي  پيشگيري، غربالگري، تشخيصي، درماني، آموزشي، مشاوره اي و مديريتي دراختيار افراد و جامعه قرار دهند، سلامت محور باشند و در راستاي حفظ و اعتلاي سلامت جامعه تلاش كنند.

چشم انداز (Vision statement):

ما برآنيم تا طی 5 سال آينده با پياده سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي وتخصصی در برنامه آموزش پزشكي عمومي وتخصصی رشته بیهوشی، در تحقق اهداف برنامه پزشكي عمومي وتخصصی دانشكده پزشكي، كه همانا تربيت پزشكان 5 ستاره (مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني) است، جايگاه ممتازي داشته باشيم.

 

 

                                                                                            بیمارستان آیت ا... روحانی                                                                                                   

 

  • ICU جراحی  8 تخت فعال
  • ICU داخلی    16 تخت فعال

 

                                                                                   بیمارستان شهید بهشتی                                                                              

  • ICU  جراحی     12 تخت فعال
  • ICU   داخلی    10 تخت فعال

 

                                                                                 بیمارستان شهید یحیی نژاد                                                                             

 

              ICU 1            12 تخت فعال

              ICU 2            6 تخت فعال