فهرست

فرم ها

    ردیف  

        عنوان

      لینک        

۱

فرم ارزشیابی اعضای هیات علمی گروه بالینی توسط مدیر گروه /رئیس بخش                    

 اینجا 

۲

فرم ارزیابی گروه آموزشی توسط معاون آموزشی مرکز                                     

   اینجا 

۳

فرم ارزیابی مدیرگروه توسط معاون آموزشی مرکز                                             

اینجا

۴

فرم سنجش رضایتمندی اعضای هیئت علمی از امکانات آموزشی - رفاهی           

اینجا

۵

فرم سنجش رضایتمندی فراگیران از امکانات آموزشی - رفاهی                           

اینجا

۶

فرم نیاز سنجی سالانه آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی                                                    

اینجا

۷

فرم ترفیع اعضای هیئت علمی

اینجا
۸

فرم ترفیع مدیر گروه

اینجا
۹

 فرم شیوه نامه ها

اینجا
۱۰

فرم طرح درس مجازی

اینجا
۱۱

فرم طرح درس بالینی

اینجا

۱۲

فرم طرح دوره

اینجا