فهرست

معرفی معاون آموزشی

 

         نام و نام خانوادگی دکتر محسن وکیلی صادقی                                                       

         رشته و مقطع تحصیلی:  فوق تخصص خون و سرطان بالغین

         مرتبه علمی: تمام وقت جغرافیایی-استایار      

        پست الکترونیکی:  Mvakili89@gmail.co 

       شماره تماس: ۳۲۲۳۸۲۸۴ ۰۱۱  (داخلی۴۱۹۶)                                                     

 

                 

                              فرایند ملاقات با معاون آموزشی