فهرست

زنان وزایمان

زنان و زایمان

معرفی بخش:

 

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 30  تخت در طبقه اول مستقر می باشد که از شهریور 1388 شروع به فعالیت نموده است .

 

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: خانم دكتر برات (متخصّص زنان و زایمان)

مسئول بخش :خانم مریم مرادی (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

1. خانم دکتر اسماعیل زاده  (متخصص زنان و زایمان)

2. خانم دکتر برات  (متخصص زنان و زایمان)

3. خانم دکتر دکتر پهلوان(متخصص زنان و زایمان)

4. خانم دکتر قنبر پور  (متخصص زنان و زایمان)

5. خانم دکتر علیزاده(متخصص زنان و زایمان)

6. خانم دکتر بوذری (متخصص زنان و زایمان)

7. خانم دکتر جوادیان(متخصص زنان و زایمان)

8. خانم دکتر یزدانی(متخصص زنان و زایمان)/9  فاطمه شفیع زاده / 10 شبنم مهدی نیا / 11 آذر نباتی

 

 

  خدمات شایع بخش:سزارین