فهرست

ICU نوزادان

معرفی بخش:

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل      16تخت nicu  و       4 تخت نوزادان  در طبقه دوم دارای یک درب ورودی می باشد که از 1388 شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش:  آقای دکتر محسن حق شناس  (فوق تخصص نوزادان )

مسئول بخش :خانم سمیه علیزاده (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

1.آقای دکتر محسن حق شناس (فوق تخصص نوزادان )

2.خانم دکتر زهرا اکبریان  (فوق تخصص نوزادان )

 

  بیماریهای شایع بخش: 

RDS / ROP / sepsis    / عفونت / تشنج / هیپوتروئیدی / هیپوگلسیمی / هیپوبیلی روبینی